Řidičský průkaz – praktické minimum

Jaké dokumenty a jaká vyšetření jsou nutná?

Posudek k řízení motorových vozidel se vydává na základě zhodnocení:

  1. Prohlášení řidiče– formulář dostanete v ordinaci nebo je ke stažení na našich webových stránkách. 
  1. Lékařské prohlídky se zaměřením na stavy, které řízení motorových vozidel vylučují nebo podmiňují.
  1. Výsledků odborných vyšetření– vždy u pacientů, kteří jsou v soustavné péči odborného lékaře nebo psychologa pro onemocnění, které vylučuje nebo podmiňuje zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel (např. psychiatrická onemocnění, závislosti, epilepsie, poruchy vědomí, cukrovka zejm. léčená inzulinem, těžší onemocnění srdce, vč. poruch srdečního rytmu, těžké poruchy zraku a sluchu, apod.). Doporučujeme k vyšetření přinést aktuální nálezy odborných lékařů.

K vyšetření a vystavení posudku se dostavte s:

a) platným občanským a řidičským průkazem

b) brýlemi pokud je užíváte k řízení

c) vyplněným Prohlášením řidiče

d) aktuální nálezy odborných lékařů

Kdo musí podstupovat pravidelné prohlídky?

 Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat:

  1. držitel řidičského oprávnění skupiny 1 (AM, A1, A2, A, B1, B a B+E), je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.
  1. držitel řidičského oprávnění pro skupinu 2 (C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E) před zahájením výkonu činnosti, dále pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně.
  1. povinnost dopravně psychologického vyšetření se řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, netýká, pokud není prováděna za úplatu.

Je rozumné řídit bez platné posudku o způsobilosti k řízení motorových vozidel?

Řidič neprofesionál, vlastník řidičského průkazu skupiny B, kterému je 65let a více, je povinen mít při řízení motorového vozidla při sobě doklad o zdravotní způsobilosti. Jeho předložení může požadovat příslušník Policie ČR (nikoli městský policista či jiné orgány).

Za řízení motorového vozidla bez platného posudku o zdravotní způsobilosti je řidič potrestán pěti body do bodového systému, pokutou 5 – 10 tis. Kč a zákazem řízení motorových vozidel na dobu 6 měsíců až 1 roku.

Pokud řidič neprofesionál starší 65 ti let nemá prohlídku a způsobí při řízení vozidla někomu škodu, uhradí sice pojišťovna z titulu zákonného pojištění řidiče způsobenou škodu, současně však uplatní vůči řidiči tzv. právo regresu, tj. žádá na něm uhrazení částky, kterou za viníka nehody poškozenému vyplatila.

Kdo prohlídky provádí?

Posuzujícím lékařem může být: registrující všeobecný praktický lékař nebo lékař poskytující pro zaměstnavatele pracovnělékařské služby

Kdo vyšetření hradí?

Vyšetření není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění (tedy zdravotními pojišťovnami), úhradu provádí žadatel-řidič dle aktuálního ceníku, který je Vám k dispozici na našich webových stránkách a v čekárně ordinace.