Provozní řád ordinace

Vnitřní provozní řád ordinace

Dle Zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. jsou pacienti povinni se řídit Vnitřním řádem zdravotnického zařízení.

Ordinační hodiny: PO 10-12 12.30-18, ÚT, ST,ČT 7-13, PÁ 7-7-11.30. Provozní doba odpovídá ordinační době.

Plánované vyšetřeníOrdinace pracuje v režimu každodenního objednávání. Objednání je možné telefonicky na čísle: 461 534 198 nebo osobně. Základní časovou jednotkou je 10 minut. 

Neplánované vyšetření: Ordinace má každý den několik časovek pro pacienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje ošetření mimo zvyklý režim objednání. Tyto pacienty žádáme nejdříve o telefonní kontakt, bude posouzen charakter jejich obtíží a domluveno optimální využití rezervovaných termínů pro neplánovaná akutní ošetření.

Objednání receptu: Recept můžete objednat na naší webové stránce  www.mcsalve.cz, telefonicky na čísle 461 534 198 nebo osobně. Recept pro Vás bude připravený do 24h od přijetí požadavku a bude připraven k vyzvednutí u sestry v době ordinační.Tato služba se vztahuje pouze na léky, které užíváte dlouhodobě v rámci léčby stabilizovaného onemocnění. Recepty na jiné léky touto formou nelze vystavit.

Informace o výsledcích: Všechny výsledky prochází kontrolou lékaře. Je-li zapotřebí reagovat na nějaký výsledek (pozvání na kontrolu apod.) lékař Vám zašle SMS či Vás v nutných případech přímo telefonicky kontaktuje.  Informace o ostatních výsledcích jsou dostupné u sestry. Je nutné nám oznamovat event. změnu nahlášeného telefonního čísla a emailového kontaktu! 

 Pacient má právo změnit každé 3 měsíce svého registrujícího praktického lékaře. Po registraci u nového lékaře si tento písemně vyžádá Výpis ze zdravotní dokumentace od předchozího praktického lékaře. Zdravotní dokumentace se ze zákona nepředává.

Informace o zdravotní stavu pacienta lze dalším osobám poskytovat jen s jeho písemným souhlasem.

Návštěvní služba: Návštěva je hrazena z veřejného zdravotního pojištění v případě, že zdravotní stav pacienta neumožňuje jeho přepravu do ordinace a zpět. V opačném případě je návštěva hrazena pacientem dle aktuálního ceníku.

Zdravotní zařízení, kterého si pacient zvolil, může odmítnout přijetí pacienta do péče, pokud by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení;

Zdravotní zařízení může ukončit péči o pacienta v případě, že:

  • pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů (např. nevyužívání rezervovaného termínu vyšetření)
  • nedodržuje navržený diagnostický a léčebný postup
  • neřídí se vnitřním provozním řádem zdravotnického zařízení
  • přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro poskytování zdravotních služeb
  • v souladu se stavovským předpisem č. 10 České lékařské komory (Etický kodex České lékařské komory) “Lékař má právo odmítnout péči je-li přesvědčen, že se nevytvořil potřebný vztah důvěry mezi ním a pacientem”.

Povinnosti pacienta

Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen:

a) Dodržovat navržený individuální léčebný a diagnostický postup.

b) Řídit se vnitřním řádem poskytovatele.

c) Pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb. Nesplnění této povinnosti je považováno za hrubé porušení tohoto vnitřního řádu.

d) Nepožívat před a během vyšetření alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

e) Je povinen chovat se dle zásad občanského soužití a dobrých mravů ve vztahu ke spolupacientům a zdravotnickým pracovníkům. Je povinen respektovat pokyny zdravotnických pracovníků. Výše uvedené povinnosti se vztahují i na zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, nebo jiné doprovázející osoby. Nerespektování zásad občanského soužití a dobrých mravů je považováno za hrubé porušení tohoto vnitřního řádu.

f) Registrovaný pacient je povinen do 14 dnů oznámit svému dosavadnímu registrujícímu lékaři každou změnu telefonního či emailového kontaktu, zdravotní pojišťovny, změnu druhu zdravotního pojištění, změnu registrujícího lékaře, změnu bydliště, propuštění z ústavního léčení a závažnou změnu zdravotního stavu.

 Práva pacienta

Při poskytování zdravotních služeb má pacient právo:

a) na důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí

b) srozumitelný způsob informací o svém zdravotním stavu

c) klást doplňující otázky týkající se zdravotního stavu

d) vyžádat si ”druhý názor”

e) být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení (dále jen „vnitřní řád“),

f) pacient zbavený způsobilosti k právním úkonům, nebo omezený ve způsobilosti k právním úkonům má právo má právo na přítomnost zákonného zástupce nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient svěřen na základě rozhodnutí soudu. Doprovod pacienta jinou osobou je možný (a vhodný zejména u starších či onkologicky nemocných) po předchozím písemném informovaném souhlasu nemocného. Administrativní agendu (rozhodnutí soudu o ustanovaní zákonného zástupce či informovaný souhlas pacienta) je však třeba zrealizovat u sestry před kontaktem lékaře.

g) být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění

h) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho souhlasem. Pacient má právo vzdát se poskytnutí informací o svém zdravotním stavu a také může určit osobu, které mají být tyto informace sděleny.

 

Ve Svitavách 1.3.2016                                                    MUDr. Robert Wohl