Pro firmy

Co jsou pracovnělékařské služby?

Pracovnělékařských služeb jsou prevencí poškození zdraví zaměstnání vlivem pracovní činnosti. Zajištění péče o zdraví při práci je povinností zaměstnavatelů, kteří musí uzavřít smlouvu se zdravotnickým zařízením o zajištění pracovnělékařských služeb, které jsou daňově nákladovatelnou položkou.

Celý systém pracovnělékařských služeb vyžaduje funkční osu: zaměstnavatel-zaměstnanec-registrující praktický lékař-smluvní poskytovatel pracovnělékařských služeb („závodní lékař“). Jednotlivé subjekty se pohybují v zákonem daných lhůtách a sankcích.

Business group portrait - Seven business people working together. A diverse work group.

Co je obsahem pracovnělékařských služeb?           

Tento je definován legislativou a zahrnuje: pracovnělékařské prohlídky, sledování a hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců, odbornou poradenskou a konzultační činnosti, dohled, školení zaměstnanců v oblasti první pomoci.

Jak zajistím pro své zaměstnance pracovnělékařské služby?

Je třeba uzavřít Smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb. Na základě této smlouvy jsou Vaši zaměstnanci vyšetřováni v našem zdravotním zařízení. Podmínkou uzavření smlouvy je mít vyhotovenou kategorizací prací.

Jakou smlouvu o zajištění pracovnělékařských služeb lze uzavřít?

Pracovnělékařské služby pro zaměstnavatele zajišťujeme na základě uzavřené Smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb.  Zaměstnavatel má možnost volby mezi uzavřením standardní smlouvy a smlouvy s používáním webové aplikace e-PLS.

Typ smlouvy Standardní smlouva Smlouva s aplikací e-PLS
Lhůtník Zaměstnavatel vede:

· lhůtník dle pracovních zaření (dle věku, rizikových faktorů, rizik ohrožení zdraví)

· lhůtník řidičů z povolání (dle věku)

· lhůtník řidičů referentů (dle věku a kategorie práce)

Lhůtníky vede aplikace
Zajištění Výpisů ze zdravotní dokumentace od registrujícího praktického lékaře Zaměstnanec „Závodní lékař“ žádá registrujícího lékaře
Objednání prohlídky Na webové stránce smluvního lékaře Přes aplikaci
Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k práci/řízení Zaslána ve formátu PDF při objednání na webové stránce smluvního lékaře Přes aplikaci
Notifikační SMS zaměstnanci Při objednání Při objednání a 24h. před prohlídkou
Archivace Papírová Elektronická
Úhrada Hotově zaměstnancem Fakturace 1x měsíčně

Kategorizace prací 

Podmínkou uzavření Smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb je vyhotovená kategorizace prací. Tato se provádí na základě vyhodnocení 13ti rizikových faktorů.

Dle vyhodnocení jednotlivých rizikových faktorů práce se řadí do kategorií I-IV:

 • kategorie I. práce, při nichž není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví,
 • kategorie II. práce, při nichž lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně (nejsou překračovány hygienické limity sledovaných faktorů)
 • kategorie III. – práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, proto je nezbytné využívat osobní ochranné pracovní prostředky a provádět ochranná opatření, práce, při nichž se vyskytují opakovaně nemoci z povolání,
 • kategorie IV – práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření.

Zařazení prací do kategorie I. se nemusí oznamovat KHS. Zařazení prací do kategorie II. se musí oznámit KHS, která posoudí správnost zařazení a bere ho na vědomí. Při zařazení prací do kategorie III. a IV. zaměstnavatel podává na návrh na zařazení k místně příslušné KHS. O zařazení rozhoduje KHS.

Kdy lze vystavit Posudek o zdravotní způsobilosti k práci/řízení?

V rámci posudkové činnosti lékařský posudek je vydáván na základě:

 • písemné žádosti zaměstnavatele o posouzení zdravotní způsobilosti k práci/řízení
 • lékařské prohlídky
 • informací ze zdravotní dokumentace vedené o zaměstnanci u registrujícího praktického lékaře – Výpisu ze Zdravotní Dokumentace (VZD) nebo nově též Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu.
 • event. doplňujících vyšetření

Jinými slovy, má-li posuzovaná osoba registrujícího poskytovatele, pak jde o neopomenutelný dokument k vystavení posudku.  Na druhou stranu není povinností mít registrujícího praktického lékaře. V této situaci může závodní lékař nahradit chybějící informace od registrujícího praktického lékaře tzv. Čestným prohlášením (a dle potřeby doplněním potřebných vyšetření).

Zajištění Výpisu ze zdravotní dokumentace (VZD) 

Smluvní partner se standardní smlouvou: Výpis ze zdravotní dokumentace si zajistí zaměstnanec

Smluvní partner-uživatel aplikace e-PLS: o Výpis ze zdravotní dokumentace žádá „závodní lékař“ cestou aplikace registrujícího praktického lékaře daného zaměstnance

Registrující praktický lékař je povinen poskytnout VZD (či Potvrzení o nezměněném zdravotní stavu) do 10 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti.

Od XI/2017 lze místo Výpisu vystavit Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu – podmínkou je, že o Výpis požádá stejný firemní lékař, který již žádal (a dostal) předchozí výpis a od doby předchozího výpisu nedošlo ke změně zdravotního stavu.

Jak objednávat zaměstnance na pracovnělékařské služby?

Smluvní partner se standardní smlouvou: objednává zaměstnance na jednotlivé druhy prohlídek na webové stránce smluvního lékaře (objednání k lékaři).

Smluvní partner-uživatel webové aplikace e-PLS: objednává zaměstnance přes aplikaci.

Potřebujete-li vyšetření zaměstnance mimo termíny, které jsou online k dispozici, je třeba kontaktovat sestru ordinace telefonicky na čísle: 724 183 447 nebo emailem.

Kdy a na jaký druh prohlídky posílat zaměstnance? 

Zaměstnavatel odesílá zaměstnance na jednotlivé druhy prohlídek (vstupní, periodická, mimořádná, periodická+mimořádná, event. následná).

Vstupní prohlídky zaměstnanců se provádí:

 • před vznikem pracovněprávního poměru
 • před převedením zaměstnance na jinou práci za odlišných podmínek
 • před změnou druhu práce (= profese)

Periodické prohlídky zaměstnanců:

Zaměstnavatel si vede lhůtník dle kterého zaměstnance posílá na periodické prohlídky.

 a) v kategorii první se provádí jednou za 6 let, nebo jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku,

b) v kategorii druhé se provádí jednou za 4 roky, nebo jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku,

c) v kategorii kategorii třetí se provádí jednou za 2 roky,

d) v kategorii čtvrté jednou za 1 rok.

Periodická prohlídka u zaměstnanců jejich součástí je riziko ohrožení zdraví je provádí:

a) jednou za 4 roky, nebo

b) jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku

Mimořádné prohlídky zaměstnanců se provádí:

 • při lékařské prohlídce byla zkrácena lhůta platnosti posudku
 • došlo ke změně (navýšení) rizikových faktorů
 • je-li nařízena orgánem veřejné ochrany zdraví
 • pokud jí nařídí zaměstnavatel či o ni požádá zaměstnanec
 • z podnětu jakéhokoliv ošetřujícího lékaře zaměstnance
 • pokud pracovní činnost byla přerušena:
 1. z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů, s výjimkou výkonu práce v kategorii I a nejde-li o práci nebo činnost, jejíž součástí je riziko ohrožení zdraví
 2. v důsledku úrazu s těžkými následky, nemoci spojené s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví
 3. z jiných důvodů na dobu delší než 6 měsíců (např. mateřská dovolená)

Výstupní prohlídky zaměstnanců se provádí pokud:

 1. zaměstnanec vykonával práci v kategorii IIR, III nebo IV,
 2. u zaměstnance byla v době výkonu práce u současného zaměstnavatele uznána nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání,
 3. zaměstnanec utrpěl v době výkonu práce u současného zaměstnavatele pracovní úraz a v příčinné souvislosti s ním byla uznána opakovaně dočasná pracovní neschopnost, popřípadě bylo provedeno nové bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění,
 4. před převedením zaměstnance na jinou práci nebo před změnou druhu práce, pokud jde o ukončení práce rizikové, nebo
 5. pokud tak stanoví jiný právní předpis.

Při výstupní prohlídce se nevystavuje posudek, ale potvrzení o jejím provedení. K výstupní prohlídce není nutný výpis ze zdravotní dokumentace od registrujícího praktického lékaře.

Řízení motorového vozidla jako součást výkonu práce

Zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla potřebují „řidiči z povolání“ a „řidiči referenti“. Je-li řízení motorových vozidel je sjednaným druhem práce v pracovní smlouvě jde o „řidiče z povolání“. Není-li řízení motorových vozidel sjednaným druhem práce v pracovní smlouvě, ale je obvyklou součástí výkonu práce jde o „řidiče referenta“. Periodicita prohlídek:

 „Řidič z povolání“ :

 1. do  50 let věku: každé dva roky
 2. od 50ti let věku: po dovršení 50 let věku každoročně.

„Řidič referenta“ :

 1. v kategorii I.: jednou za 6 let a po dovršení 50 let jednou za 4 roky
 2. v kategorii II-IV.: je do 50 let každé 4 roky, po 50 letech každé 2 roky

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci může nahrazovat posudek o řízení motorových vozidel za dodržení určitých legislativních (viz § 4 odst. 4 vyhlášky č. 277/2004 Sb.). Dopravně psychologické vyšetření je dnes již samostatný úkon, který nemá vliv na závěr lékařského posudku. K provedeni dopravně psychologického vyšetřeni je nezbytný již vydaný lékařský posudek, který nesmí být starší 30 dní. Dopravně psychologické vyšetření se požaduje u držitelů řidičského oprávnění:

a) pro skupinu C1+E, C nebo C+E, pokud řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg

b) pro skupinu D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel.

a to ve stanovených intervalech:

 • vždy před zahájením výkonu činnosti uvedené výše. Zde ještě platí možnost, že povinnost podrobit se dopravně psychologickému vyšetření před zahájením výkonu činnosti nevzniká, podrobil-li se držitel řidičského oprávnění uvedený výše dopravně psychologickému vyšetření před získáním tohoto řidičského oprávnění, a ode dne provedení vyšetření neuplynulo ke dni zahájení výkonu činnosti více než 6 měsíců
 • dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let
 • a dále pak každých pět let

Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se dále podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku:

a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,

b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,

c) správním orgánem uloženého správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, byl-li tento správní trest uložen na dobu nejméně 6 měsíců, nebo

d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

Dohodáři a pracovnělékařské služby

Pracovnělékařské služby se vztahují na všechny zaměstnance s pracovněprávním vztahem (tedy i s DPP a DPČ).

1) vstupní prohlídka se provádí vždy:

a) jde-li o prací rizikovou (2R, 3, 4)

b) součástí práce je riziko ohrožení zdraví

c) u řidiče z povolání

c) rozhodne-li se tak zaměstnavatel

2) periodická prohlídka se provádí:

a) je-li stejný druh práce vykonáván opakovaně a součet dob, pro které je práce opakovaně vykonávána, je delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky

b) u řidiče z povolání

c) rozhodne-li se tak zaměstnavatel

Výběr z legislativních novinek platných od 1.11.2017: 

 • Ruší se povinnost každoročních prohlídek u práce v noci (v rámci periodické prohlídky se zhodnotí i způsobilost k práci v noci). U práce v noci se periodické prohlídky provádí nově jen 1x za 2 roky
 • Registrující praktický lékař zaměstnance je nově povinen vystavit Výpis ze zdravotní dokumentace pro účely pracovně lékařské péče vyhotovit do 10 pracovních dní . Namísto Výpisu lze vystavit Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu – podmínkou je, že o Výpis požádá stejný firemní lékař, který již žádal (a dostal) předchozí výpis a od doby předchozího výpisu nedošlo ke změně zdravotního stavu
 • Výpis ze zdravotní dokumentace nebo potvrzení („Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu“) lze použít nejdéle 90 dnů
 • V případě, že se posuzovaná osoba nepodrobila periodické lékařské prohlídce hledí se na ni jako na osobu zdravotně nezpůsobilou (ode dne, kdy končí platnost předchozího lékařského posudku)
 • Dosud platilo, že u zaměstnanců v kategorii I mohl provést registrující praktický lékař nebo firemní lékař. Nově, je-li registrující praktik firmou požádán, je povinen na základě žádosti zaměstnavatele provést pracovnělékařskou prohlídku a vydat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci. Bohužel legislativci vložili do zákona zásadní omezení, že registrující praktik tak nesmí učinit, kde jsou přítomna tzv. rizika ohrožení zdraví (uvedena jsou v příloze č.2 vyhlášky č.79/2013 Sb. pod bodem římská II- noční práce, řízení motorových vozidel, práce ve školách, činnosti epidemiologicky závažné, obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha VZV, atd). Jinými slovy platí, že kromě čisté kategorie první, nemůže registrující praktik posuzovat zdravotní způsobilost k žádné práci

Máte-li zájem o zajištění pracovnělékařských služeb, prosím, použijte níže uvedený kontaktní formulář: