Dočasná pracovní neschopnost

Kdo vystavuje neschopenku ?

Neschopenku vystavuje jakýkoliv lékař, který zjistí nemoc či stav omezující  schopnost pracovat.  Pokud ambulantní specialista zjistí takový zdravotní stav pacienta, který vyžaduje klidový režim, je povinen pacientovi neschopenku vystavit (tuto zákonem danou povinnost nelze delegovat na praktického lékaře). Z této povinnosti, respektive pravomoci vystavit neschopenku, jsou vyňata pouze zařízení záchranné a pohotovostní služby. Není možný stav, aby pacienta léčil ambulantní specialista a v pracovní neschopnosti ho vedl praktický lékař. 

Od 1.1.2020 jsou vystavovány e-neschopenky.  Místo 3 dílů původní pracovní neschopnosti je vystavován pouze Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce.

Začátek a konec pracovní neschopnosti

Dočasná pracovní neschopnost začíná dnem, kdy ji ošetřující lékař zjistil. Pokud však osoba nemohla navštívit ošetřujícího lékaře včas (např. protože lékař měl dovolenou), může lékař rozhodnout, že vznikla již dříve. Nejvýše však tři dny zpět. 

Neschopenku lze ukončit maximálně tři dny dopředu. Den, který je na neschopence uveden jako den ukončení pracovní neschopnosti, jste ještě z práce omluven/a, avšak následující už nikoli.

Co je to lístek na peníze?

Tzv. lístek na peníze od 1.1.2020 předává lékař, který vede e-neschopenku elektronicky na OSSZ, která vyplácí nemocenské dávky.

Vycházky

Rozhoduje o nich lékař s přihlédnutím k zdravotnímu stavu. Maximální doba vycházek 6 hodin za den. Vycházky jsou možné mezi  7- 19 hodinou. Neomezené vycházky lze poskytnout na základě žádosti lékaře a rozhoduje o nich posudkový lékař.

Kdy mohou přijít kontroly?

Pacient v době mimo vycházek musí být na adrese uvedené na neschopence (výjimkou je návštěva u lékaře na ošetření). Kontroly se provádějí pravidelně během celého týdne. Zákonem není stanovaný čas, ve kterém může kontrola přijít. Porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce může vést ke zkrácení nebo odejmutí nemocenského.

Změna místa pobytu po dobu neschopenky

Změnu pobytu během dočasné pracovní neschopnosti povoluje lékař, který vede neschopenku. Oznámení změny místa pobytu musí být písemné nebo jinak prokazatelně doručené.

Pokud se jedná o změnu pobytu v prvních čtrnácti dnech dočasné pracovní neschopnosti, je třeba předem tuto změnu oznámit zaměstnavateli!

Po více než čtrnácti dnech trvání pracovní neschopnosti se změna pobytu oznamuje lékaři, který odsouhlasenou změnu místa pobytu oznámí OSSZ.

Čím je významný 180. den pracovní neschopnosti?

Lékař má po 180 dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti povinnost ukončit pracovní neschopnost, pokud je Vás zdravotní stav stabilizovaný (tudíž nemusíte být plně vyléčen/a).

Pokud ošetřující lékař po uplynutí 180 dnů DPN vyšetřením zjistí, že zdravotní stav pojištěnce je stabilizovaný a je předpoklad, že již nebude moci vykonávat dosavadní pracovní činnost, dočasnou pracovní neschopnost ukončí 30. kalendářním dnem po tomto zjištění.  O tom, že dočasná pracovní neschopnost bude ukončena zašle lékař sdělení zaměstnavateli.

Zaměstnavatel je povinen neprodleně zajistit lékařskou prohlídku u svého smluvního lékaře, který vystaví Posudek o zdravotní způsobilosti nebo nezpůsobilosti dočasně práce neschopného pojištěnce vykonávat dosavadní pracovní činnost.