Dlouhodobé ošetřovné

Od 1.6.2018 je existuje nová dávku nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné. Dávku mohou čerpat lidé nemocensky pojištění (ošetřující osoby), kteří potřebují pečovat o vážně nemocného člena domácnosti či příbuzného (ošetřovaná osoba) a to maximálně na 90 dní.

Základní podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné je, že u osoby, o kterou má být pečováno, došlo k závažné poruše zdraví (k náhlému zhoršení zdravotního stavu), která si vyžádala alespoň 7 denní hospitalizaci a existuje předpoklad celodenního poskytování dlouhodobé péče po dobu alespoň 30 kalendářních dnů.

Kdo rozhoduje o vzniku potřeby dlouhodobé ošetřovatelské péče?

O vzniku potřeby dlouhodobé ošetřovatelské péče rozhoduje ošetřující lůžkový lékař v den propuštění ošetřované osoby z hospitalizace a to na žádost ošetřované osoby. Zpětně nelze rozhodnutí vydat. Ošetřovaná osoba musí dát písemný souhlas k ošetřování ošetřující osobě.

Role zaměstnavatele

Zaměstnavatel uděluje souhlas s nepřítomností zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé péče. Tento souhlas není povinen udělit v případě, že tomu brání vážné provozní důvody, které zaměstnanci sdělí.

Role lékaře ambulantní péče

Po propuštění z hospitalizace převezme péči o ošetřovanou osobu ambulantní lékař. Ten rozhoduje, zda trvá potřeba poskytování dlouhodobé péče, stanovuje termíny kontrol a rozhoduje o ukončení potřeby péče.

Ambulantní lékař potvrdí na předepsaném tiskopise jednou měsíčně pro účely výplaty dlouhodobého ošetřovného trvání potřeby dlouhodobé péče. Tiskopis slouží jako tzv. „lístek na peníze“.

Žádost o dávku

Okruh osob, které mají nárok na dávku: může se jednat o manžela (manželku) ošetřované osoby, nebo registrovaného partnera (partnerku) ošetřované osoby, příbuzného v linii přímé s ošetřovanou osobou a další. Ošetřující osoba uplatňuje nárok na dávku na předepsaném tiskopise, a to buď u zaměstnavatele, je-li zaměstnancem, nebo u OSSZ, je-li osobou samostatně výdělečně činnou.